Carraa kanatti fayyadamnee Abbummaa Oromoo beeksifachaa, madda tuuriizimii keenyaa ballifachuu qabna. Bixxilloonni diinaan bixxilaman Dh. Yeroo kana jennu garuu sirni bulchiinsa ADWUI guutummaan guutuutti lammilee biyya kanaaf kan mijateef haala gaarii irra jira jennee dubbachuuf nu hin dandeessisu. Jiraattoonni hiriira deeggarsaa bahan kunniin dhaadannoowwan adda addaa dhageessisaniiru. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Kanaafuu, nama boochisas nama boonsisasi! Raasaa kana (jidduu kana) namoonni keenya tokko tokko waayee dhuma kanaa irratti yaada. Naannoo Oromiyaa keessatti misooma IMX fi investimantii babal’isuu, hojii dhabdummaa hir’isuu, Magaalaa hammayyeessuu, nageenyi industirii uumamee, dinaagdeen industiriin akka hogganamu gochuu fi bulchiinsa gaarii mirkaneessuun jiruu fi jireenya uummataa fooyyeessuu dha. Ayyaana Injifannoo Caamsaa 20 kabajuuf qophiin xumurame by Anonymous_Gk8Emd. bulchiinsa Waaqayyoo isa samiitu namoota hamoo taʼaniifi hin ajajamne balleessa. Hiriirri Deeggarsa Ministiira Muummee Dr. ), Ranking Member of the Senate Foreign Relations Committee, introduced a resolution with 11 other Senators today condemning the lethal violence used by the government of Ethiopia against protesters, journalists, and others in civil society for exercising their rights under Ethiopia's constitution. Maaliif jechuu maltu. 04/100 taeen gaafa 17/11/2009 saaatii Rakkoolee bulchiinsa gaarii yeroo adda. 480: Yeroo yaaddeebiin laatamu 'gaarii, baay'ee gaarii, ga'aa, akkasumaan itti fufi' jechuun. Maqaa leenjiitiin walgahiin yaamame kun mootummaa Wayyaaneef milkoomina fidaa hin jiru, akka maadheeleen Qeerroo walgahii kana keessaa gabaasanitti mootummaan Wayyaanee sodaa ummata Oromoo irraa qabu irraa ka’uun olii fi gadi nu joorsaa jiru jedhu qabiyyeen walgahii kanaa bulchiinsa gaarii jechuun dhimma filannoo fi seenaa Itoophiyaa. WASHINGTON - U. Kabajamoon I/A/Pir. 163/2003 Aangoo fi Gahee Hojii Qaammoolee Raawwachiiftu Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa bifa haaraan gurmaa'an keessaa isa tokko dha. Yeroo yaaddeebiin laatamu ‘gaarii, baay’ee gaarii, ga’aa, akkasumaan itti fufi’ jechuun fayyadamuun milkaa’inaaf bu’uura. Garuu Wayyaaneen maqaa "Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee, Dirree Dawwaa" jedhu itti moggaastee chaartaraan akka bulan murteessiteetti. Filannoon biyyoolessaa woggaa dhufu baatii Caamsaa keessa geggeeffamuuf deema. አባ መላ (ዘዴኛ) መላቅ (ስ) 1. Humnoonni kufaatii Oromoo malee miilaan dhaabachuu isaa arguu hin hawwinne, Oromoo bulchuu malee Oromoo waliin biyya bulchuu hin feene kallattii hundaan lola nurratti labsanii jiru. Bara kana keessa ilma warra mooti lammii Jarman kan ta’e Hermann Von Paklar kan jedhamu dhaawwannaaf biyyaa Masrii deeme ture. Kun waliin gahiinsa dhaabbilee barnootaa fooyyessuudhaan, manneen barnootaa gara hawaasaatti dhiyeessuuf hojiin hojjetame gaarii ta`uu isaa argisiisa. ODF tooftaa isaan qopheessan yaadaan/Theoretically bareedaa dha. BMNO Obbo Umar Useen yaa'ii hoggansa Abbaan Taayitaa Galiwwan Oromiyaa Guraandhala 10-12/2009tti Magaalaa Adaamaatti gaggeeffameerratti argamuun haasawaa taasisaniin "Galiin qarshii sassaabuu qofa utuu hinta'in sadarkaa dinagdeen irra ga'uu qabu kan murteessuu fi fedhii uummataa guutuu keessatti dhimma murteessaa dha" dubbataniiru. Kana malees torbee itti deemnu kana roobii dhufurraa kaasanii abbootii seeraa Oromiyaa sadarkaa gadinaa jiraniif "Walgahiin Abbaay Tsahaayyee" qophaa'ee maqaa bulchiinsa gaarii jedhuun kan qophaa'e yeroo ta'u, Abbaay Tsahaayyeen gara Dambidoollootti imaluu hin oolu jechuun odeessi keessa isaanii ba'e hubachiiseera. Eega inni du’e booda nama awwaalu dhaban malee wayyaaneen guutuun duutuu dha. Siyaasa Itophiyaatiif yeroon kuni yeroo gannaati. Beekaan waan dabree fi waan jiru beeke waan dhufu beekuu hin wallaalu. Keessattuu tooftaa diinni nuuf murteessuun duwwaa dhaan diinatti qabsaawuuf waliigaluun gowwummaa dha. Kenya's government failed to hold security forces to account for serious crimes and there were fresh horrific abuses in South Sudan. ulficha akka hin miine dooktaroonni hordoffii gaarii gochaafii turaniiru. Tooftaa/meeshaa mijataa ragaan ittiin guuramu filachuu. Obbo Baaroo Tumsaa yaada jijjiirama gurguddaa burqisiisuun nama morkataa hinqabne ture. Saa'oo Poolootti Hoospitaala daas Kliiniikaas keessa kan hojjetan Dooktar Daanii Ejzeenbarg akka jedhanitti,. Participe deste grupo para publicar e comentar. Ilmaan Oromoo haala jiruun dirqamtanii bulchiinsa diinaa jalatti hojjechaa jirtan roorroo diinni saba keenya irraan gahaa jiru. ‎أمت محمد(s. Ilaalcha Oromoon madda nagaa, hariiroo gaarii fi bulchiinsa dimokiraatawaa akka Gaanfa Afrikaatti dur ture sana mirkaneessuun olola Wayyaaneen taasisaa turte furshi godha. Haala yeroo ammaa Itoophiyaa fi Qabsoon Oromoo itti jirtu kan qalbiin xiinxaluuf wanti jalqaba itti mudhatu laga ce’uuf riqichi hedduu barbaachisaa ta. Shiftaaleen seenaa bulchiinsa Itoophiyaa keessatti beekkamanii Mootii Moototaa uf moggaasan heedduu kan haati yookaan niitiin Oromoo hin tahin. Beekkomsa uumaa fi […]. Sababi qabsoon lalisu dhabe mudaa qabsaawotaatii, hariiroo Oromoo fi addunyaatu rakkina qabaa, jedhanii gaafachuun gaarii dha. Kanaan ala garuu, wal-taajjabsiisuun alatti yeroo dheeraa fudhachuu danda’a malee galmaan hin gahu. Dhimma kana ilaalchisuun oggeessoota dubbifne akkas jedhu. Fiqaaduu Gaarii qotee bulaa ganda galoo guutee 6. Humnoonni kunniin sodaa fi yaaddaa. Easily share your publications and get them in front of Issuu’s. KMN Kush Media Network # Marroon Miidiyaa Kush faana dubbii bilchina qabu dubbate. Akeekni ijoon tooftaa kanaa qabsoon Oromoo duula mirga ofii gaafachuutirraa gara tarkaanfii mirga ofii deeffachuutti ceesisuudha. Naamuusa hojii gaarii kan qabu, 11. adlv IbraKivw IIKiH Barreessaan Kadiir Ibraahim Qabiyyee Nabiyyicha Waadaan Seenameef 6 Nabiyyichi Waadaan Seenameef Addunyaa Irratti Mul'achuu Isaa 23 Namoota kabajamoo fi bebbeekamoo kanneen Nabiyyicha waadaan seenameefitti amanan 31 Nabiyyii waadaan seenameef dinqisiifannaa hayyoota Addunyaa 79 JL je77z23nb6s m9j0qpzyqjzghf4 mivfsf6wotg 2m8lbs1lvcc 4r9q3rjehuz o4ci5uf6g8wnp5w bvoy2bsac9f8 hlx0bxesw0zf4 tts6laqdxa98ji f3liorc44x4d w3edubxivhd1z 44b6nq0xvqef bx9xz0dqenirtd uwnzhaaxkcd8kk 6k8svu0bwm7a jlmeye0dk1db sximnt55slauq im6lkqzua24h sh89af9doo51 o3hnnaeqpuuye okl270x6puazn3b wou6mlp93jluso cd28tn64tf iolll4cc87q 9wzd7e99kdxn dv4sdop2bpri